مدلی از شکل گیری پرستیژ برند در صنعت کازینو

این مطالعه یک مدل از شکل گیری پرستیژ برند در صنعت کازینو ارائه می دهد. نکات اصلی عبارتند از:

1) پرستیژ برند مفهومی است که مشخص می کند مشتریان چگونه برند یک شرکت را ارزیابی می کنند. پرستیژ برند به طور مثبت با وفاداری مشتری ، قیمت برند و سهم بازار ارتباط دارد. برای شرکت های کازینو ، برند قوی می تواند سودآوری و موفقیت تجاری را افزایش دهد.

2) مدل شامل سه عامل اصلی می شود که پرستیژ برند کازینو را شکل می دهند: ویژگی های برند (مانند ایمنی ، محصولات جدید ، خدمات برتر) ، ارزش برند (منافع مشتری مانند سرگرمی ، اجتماعی بودن ، آرزوی پیروزی) و تجربه مشتری (مانند جو کازینو ، پذیرش و نظارت بر حساب ها ، خدمات میزبانی).

3) مدل نشان می دهد که این سه عامل با یکدیگر برهم کنش می کنند تا پرستیژ برند کازینو را شکل دهند. ویژگی های برند و ارزش برند بر تجربه مشتری تأثیر می گذارند ، در حالی که تجربه مشتری بر ویژگی ها و ارزش ادراک شده برند تأثیر می گذارد. این برهم کنش می تواند به شکل گیری پرستیژ برند قوی یا ضعیف منجر شود.

4) نتایج حاکی از آن است که شرکت های کازینو باید راهبردی را برای مدیریت ویژگی های برند ، ارزش برند و تجربه مشتری در نظر گیرند تا پرستیژ برند قوی شکل گیرد. برنامه های بازاریابی مؤثر و تضمین کیفیت شامل این راهبردها می شوند. یک رویکرد مدیریت جامع می تواند تضمین کند که هر عامل به طور مساعد بر دیگری تأثیر می گذارد.

نتیجه گیری: این مطالعه یک مدل از شکل گیری پرستیژ برند در صنعت کازینو ارائه می دهد. مدل شامل سه عامل اصلی است: ویژگی های برند ، ارزش برند و تجربه مشتری. این عامل ها با یکدیگر برهم کنش می کنند تا پرستیژ برند کازینو را شکل دهند. نتایج حاکی از آن است که شرکت های کازینو باید راهبردی را برای مدیریت این عامل ها در نظر گیرند تا پرستیژ برند قوی شکل گیرد. این مدل و یافته ها برای صنعت کازینو و سایر صنایع مهم هستند تا بتوانند برند قوی خود را شکل دهند.

 

Hwang, Jinsoo, and Heesup Han. "A model of brand prestige formation in the casino industry." Journal of Travel & Tourism Marketing 33, no. 8 (2016): 1106-1123.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی