بررسی اعتبار برند در صنعت کازینو: نقش تعدیل کننده مشارکت مشتری

این مطالعه اعتبار برند در صنعت کازینو و نقش تعدیل کننده مشارکت مشتری را بررسی می کند. نکات اصلی عبارتند از:

1) اعتبار برند مفهومی است که نشان می دهد مشتریان تا چه میزان برند یک شرکت را قابل اعتماد و معتبر می دانند. اعتبار برند شامل سه بُعد اصلی می شود: صداقت (راستگویی و درستی عمل) ، متانت (ثبات و صبر) و توانایی (مهارت و کفایت). اعتبار برند برای موفقیت شرکت کازینو مهم است زیرا وفاداری مشتری و قیمت پذیری را افزایش می دهد.

2) مشارکت مشتری مفهومی است که نشان می دهد مشتریان تا چه میزان در فعالیت های شرکت مشارکت و ارتباط برقرار می کنند. مشارکت مشتری می تواند اعتبار برند را تقویت کند زیرا مشتریانی که به طور فعال در فعالیت های برند مشارکت می کنند با احتمال بیشتری اعتبار برند را ارزیابی می کنند.

3) مدل فرضیه بر این اساس است که مشارکت مشتری اثر مداخله گر بر رابطه بین ابعاد اعتبار برند (صداقت ، متانت و توانایی) و وفاداری مشتری دارد. مشارکت مشتری می تواند نقش تعدیل کننده ای بر این رابطه ایفا کند.

4) نتایج حاکی از آن است که شرکت های کازینو باید فعالیت های مشارکتی را در برنامه های بازاریابی خود در نظر بگیرند تا وفاداری مشتری را بهبود بخشند. مشارکت مشتری می تواند ارتباط بین ابعاد اعتبار برند و وفاداری مشتری را تقویت کند. همچنین شفافیت و مسئولیت پذیری شرکت می توانند اعتبار برند را بهبود بخشند.

نتیجه گیری: این مطالعه اعتبار برند در صنعت کازینو و نقش تعدیل کننده مشارکت مشتری را بررسی می کند. اعتبار برند شامل سه بعد اصلی (صداقت ، متانت و توانایی) است. مشارکت مشتری می تواند اثر مداخله گر بر رابطه بین ابعاد اعتبار برند و وفاداری مشتری داشته باشد. نتایج حاکی از آن است که شرکت های کازینو باید فعالیت های مشارکتی را در برنامه های بازاریابی خود در نظر بگیرند تا وفاداری مشتری را بهبود بخشند. این یافته ها و مدل برای صنعت کازینو و سایر صنایع مهم هستند تا بتوانند اعتبار برند قوی خود را شکل دهند.

 

Han, Heesup, JungHoon Lee, and Jinsoo Hwang. "A study of brand prestige in the casino industry: The moderating role of customer involvement." Tourism and Hospitality Research 18, no. 1 (2018): 96-106.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی