تحلیلی بر روی فعالیت‌های غیرقانونی قمار آنلاین: مطالعه مقایسه‌ای در استان‌های گوتنگ، شمال غرب و لیمپوپو

این مقاله به مقایسه سطح فعالیت های غیرقانونی قمار آنلاین در سه استان مالاییان می پردازد. این استان ها عبارتند از گوتنگ ، شمال غرب و لیمپوپو . این مطالعه داده های مربوط به تعداد وبسایت های قمار آنلاین غیرقانونی ، زیردامنه های مرتبط و نوع فعالیت های غیرقانونی کشف شده را جمع آوری کرده و تحلیل می کند. این داده ها سطح گسترش فعالیت های غیرقانونی قمار آنلاین و تفاوت ها بین استان ها را نشان می دهند.

این مقاله به موارد زیر می پردازد:

• تعداد وبسایت های قمار آنلاین غیرقانونی و زیردامنه های مرتبط کشف شده در هر استان. مقایسه این آمار بین استان ها.

• انواع فعالیت های غیرقانونی که در وبسایت های قمار آنلاین هر استان رخ می دهند مانند قمار ، پولشویی ، رشوه و غیره. مقایسه تنوع و فراوانی این فعالیت ها بین استان ها.

• عوامل مرتبط با گسترش فعالیت های غیرقانونی قمار آنلاین در هر استان مانند جمعیت ، تراکم شهری ، دسترسی به اینترنت و غیره. تحلیل تأثیر نسبی این عوامل در هر استان.

• شیوه های کنترل و مبارزه موجود در هر استان و کارآیی آنها در محدود کردن فعالیت های غیرقانونی قمار آنلاین. مقایسه موفقیت این شیوه ها بین استان ها.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که استان گوتنگ سطح بالاتری از فعالیت های غیرقانونی قمار آنلاین را نسبت به دیگر استان ها تجربه می کند. عواملی مانند جمعیت بالا ، دسترسی آسان به اینترنت و ضعف در شیوه های کنترل منجر به این وضعیت شده است. بهبود شیوه های کنترل و افزایش آگاهی عمومی می تواند در کاهش این فعالیت ها مؤثر باشد . همکاری بین بخشی و مشارکت جامعه مدنی نیز ضروری است. این مطالعه می تواند کمک کند تا راهبردهای مناسب برای هر استان تدوین شود و منابع محدود به بهترین نحو به کار گرفته شوند.

 

Masogo, Mmanoko Philemon, and Jacob Tseko Mofokeng. "An analysis on illegal online gambling activities: the comparative study within the Gauteng, North West and Limpopo Provinces." International Journal of Social Sciences and Humanity Studies 10, no. 1 (2018): 33-48.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی