روابط بین انگیزه‌های قمار مالی، فراوانی قمار و سطح بازی‌افزاری مشکلات: یک بررسی متاآنالیتیک

 در این بررسی، مطالعات مختلفی از جمله مقالات علمی و گزارش‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هدف این بررسی، بررسی رابطه بین انگیزه‌های قمار مالی و فراوانی قمار با سطح بازی‌افزاری مشکلات است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که افرادی که به دنبال پولدار شدن از طریق قمار هستند، احتمالاً بیشتر به بازی‌افزاری و قمار وابسته هستند و سطح بازی‌افزاری مشکلات بیشتری را تجربه می‌کنند. همچنین، فراوانی قمار نیز با سطح بازی‌افزاری مشکلات در رابطه است. این بررسی نشان می‌دهد که اهمیت آگاهی از انگیزه‌های قماری و محدودیت‌های فراوانی قمار برای پیشگیری از مشکلات بازی‌افزاری و قمار بسیار مهم است.انگیزه‌های قماری مالی، مانند به دنبال پولدار شدن از طریق قمار، می‌توانند عاملی برای افزایش فراوانی قمار و سطح بازی‌افزاری مشکلات باشند. این مطالعه با تحلیل داده‌های مختلف نشان می‌دهد که افرادی که به دنبال پولدار شدن هستند، احتمالاً بیشتر به بازی‌افزاری و قمار وابسته هستند و سطح بازی‌افزاری مشکلات بیشتری را تجربه می‌کنند. همچنین، فراوانی قمار نیز با سطح بازی‌افزاری مشکلات در رابطه است، به عبارت دیگر، افرادی که به طور مکرر قمار می‌کنند، به احتمال زیاد بیشتر به بازی‌افزاری و قمار وابسته هستند و سطح بازی‌افزاری مشکلات بیشتری را تجربه می‌کنند. از طرفی، آگاهی از انگیزه‌های قماری و محدودیت‌های فراوانی قمار می‌تواند به پیشگیری از مشکلات بازی‌افزاری و قمار کمک کند. به عنوان مثال، در طراحی بازی‌های ویدیویی، می‌توان از روش‌هایی مانند ارائه اطلاعات در مورد محدودیت‌های قماری، ارائه راهنمایی‌هایی برای کنترل هزینه‌ها و تشویق به بازی با دوستان استفاده کرد تا به پیشگیری از مشکلات بازی‌افزاری و قمار کمک شود.

Tabri, Nassim, Silas Xuereb, Natalie Cringle, and Luke Clark. "Associations between financial gambling motives, gambling frequency and level of problem gambling: a meta‐analytic review." Addiction 117, no. 3 (2022): 559-569.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی