توسعه و تنظیم کازینو در آسیا: تجربه ماکائو و سنگاپور برای ژاپن و سایر مقاصد

در آسیا، کازینو ها در برخی مناطق مانند ماکائو، سنگاپور و فیلیپین رایج شده است. ژاپن و سایر مناطق که تازه وارد صنعت کازینو شده اند می توانند از تجربیات این مناطق درس بگیرند.

•تنظیم محدود: تنظیم کازینو برای مدیریت مخاطرات اجتماعی مانند معتادان قمار و بدهی مهم است. ماکائو و سنگاپور قوانین محدود کننده ای برای تعداد کازینوها، ساعات کار و حداکثر سود دارند. این می تواند برای مناطق جدید مفید باشد.

•مدیریت کیفیت: تجربه نشان داده است که محدود کردن تعداد کازینوها به منظور حفظ کیفیت خدمات و تجربه مشتری مفید است. تعداد زیاد کازینوها می تواند منجر به رقابت بر اساس قیمت شود که کیفیت را تهدید می کند. محدود کردن ورود به بازار می تواند اجازه دهد تا استانداردهای بالای کیفیت حفظ شوند.

•سرمایه گذاری محلی: ماکائو و سنگاپور سیاست هایی را برای تشویق سرمایه گذاری محلی در صنعت کازینو اتخاذ کرده اند. این می تواند منافع اقتصادی را به جامعه محلی برگرداند و اشتغال محلی را افزایش دهد. نمونه های موفق نشان می دهد که این امر برای مناطق جدید نیز می تواند مفید باشد.

با در نظر گرفتن مزایا و محدودیت های تجربیات ماکائو و سنگاپور، مناطقی که تازه وارد صنعت کازینو می شوند می توانند راهبردها و سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند تا از مخاطرات اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کنند و به دستاوردهای مثبت نائل شوند. یک نگاه مداوم به نتایج و تجارب موجود اهمیت دارد.

 

Ho, Hong Wai. "Casino development and regulation in Asia: the experience of Macau and Singapore for Japan and other destinations." Asian Education and Development Studies 11, no. 3 (2022): 505-520.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی