اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارکنان در صنعت کازینو

شرکتهای کازینو به عنوان کارفرمایان بزرگ و اغلب بینالمللی، باید مسئولیت اجتماعی خود نسبت به کارکنانشان را به جدیت دنبال کنند. این مسئولیت اجتماعی بر کارکنان کازینوها به شکلهای مختلفی تأثیر میگذارد:

•کیفیت زندگی و برابری: شرکتها ملزم هستند استاندارهای بالایی از کیفیت زندگی و برابری فرصت برای کارکنان فراهم کنند. آنها باید امکانات مناسب رفاهی و مراقبتی را ارائه دهند.

•اشتغال و ثبات شغلی: شرکتهای مسئول باید اشتغال معنیدار و پایدار برای کارکنانشان ایجاد کنند. آنها باید شرایط استخدام منصفانه و ثبات شغلی را فراهم آورند.

•توسعه مهارتها و آموزش: شرکتها ملزم هستند آموزش و توسعه مستمر مهارتهای کارکنان را ترویج و حمایت کنند. آنها باید فرصتهایی را برای یادگیری مداوم و رشد کارکنان فراهم آورند.

•مشارکت و صدای کارکنان: شرکتها باید کانالهایی برای مشارکت مؤثر کارکنان و در نظر گرفتن نظرات و صدای آنان ایجاد کنند. این امر منجر به ارتقای رضایت و وفاداری کارکنان میشود.

در کل، مسئولیت اجتماعی شرکتهای کازینو نسبت به کارکنانشان به بهبود رفاه و برابری، اشتغال پایدار، آموزش و توسعه مهارتها، و مشارکت کارکنان میانجامد.

 

Youn, Hyewon, Kiwon Lee, and Seoki Lee. "Effects of corporate social responsibility on employees in the casino industry." Tourism management 68 (2018): 328-335.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی