تبلیغات قمار و قرار گرفتن در معرض بازاریابی اتفاقی در برنامه های روز فوتبال: یک مطالعه طولی

این مطالعه به بررسی اثرات تبلیغات قمار و مواجهه اتفاقی با بازاریابی قمار در طول برنامه های روز فوتبال بر نگرش ها و رفتار قمار مردم می پردازد. مطالعه دو آزمایش طولی انجام شد که در آن مشاهده کنندگان برنامه های روز فوتبال و مسابقات فوتبال مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که:

• مواجهه با تبلیغات قمار در برنامه های روز فوتبال منجر به افزایش میل به قمار شد که ممکن است به افزایش رفتار قمار منجر شود. این اثر برای مردان بیشتر بود.

• مواجهه با تبلیغات قمار به طور کلی منجر به نگرش مثبت تری نسبت به قمار شد که ممکن است نگرش مثبت را تشدید کند و رفتار قمار را تحریک کند. این اثر برای مردان بیشتر بود.

• مواجهه اتفاقی با بازاریابی قمار در طول برنامه های روز فوتبال منجر به نگرش مثبت تر و افزایش تمایل به قمار شد. این اثر برای مردان بیشتر بود.

• اثرات کلی مواجهه با تبلیغات قمار و بازاریابی بیشتر بود تا مواجهه اتفاقی و محدود بود. مواجهه مکرر و بلندمدت می توانست نگرش ها و تمایلات را تحت تأثیر قرار دهد.

• نتایج نشان می دهند که تبلیغات قمار و بازاریابی قمار در برنامه های روز فوتبال می توانند نگرش ها و تمایلات مرتبط با قمار را تحت تأثیر قرار دهند، به ویژه در بین مردان. این یافته ها در مورد محدودیت های تبلیغات قمار اهمیت دارند.

در نتیجه ، نتایج این مطالعه نشان می دهند که مواجهه با تبلیغات قمار و بازاریابی قمار در برنامه های روز فوتبال منجر به نگرش مثبت تر و تمایل به قمار بیشتر می شود، به ویژه در مردان. این یافته ها اهمیت محدودیت های تبلیغات قمار را نشان می دهند تا اثرات منفی بر رفتار قمار جلوگیری شود. پژوهش بیشتر مورد نیاز است تا درک عمیق تری از رابطه بین مواجهه با بازاریابی قمار و رفتار قمار فراهم شود. این موضوع برای بهداشت عمومی و پیشگیری از مشکلات ناشی از قمار اهمیت دارد.

 

Sharman, Steve, Catia Alexandra Ferreira, and Philip WS Newall. "Gambling advertising and incidental marketing exposure in soccer matchday programmes: A longitudinal study." Critical Gambling Studies 4, no. 1 (2023): 27-37.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی