قمار برای فرار: بررسی سیستماتیک رابطه بین تنظیم هیجان اجتنابی، راهبردهای مقابله و شدت قمار

این مقاله به بررسی رابطه بین استراتژی های تنظیم هیجان و مقابله با مشکلات و شدت رفتارهای مرتبط با قمار می پردازد. نتایج نشان می دهد که اجتناب تنظیم هیجان و استفاده از راهبردهای مقابله اجتنابی با شدت بیشتر قمار مرتبط است.

برخی یافته های کلیدی این مطالعه عبارتند از:

• افرادی که از راهبردهای اجتنابی مقابله به مشکلات مانند گریز استفاده می کنند ، شدت بیشتری از رفتارهای مرتبط با قمار نشان می دهند. اجتناب تنظیم هیجان و مقابله اجتنابی با شدت قمار مرتبط است.

• اثرات مداخله راهبردهای مقابله متمرکز بر مشکل و تنظیم هیجان مثبت معنی داری را بر شدت قمار نشان نمی دهد. تغییر راهبرد مقابله  / تنظیم هیجان به تنهایی کافی نیست برای کاهش رفتارهای مرتبط با قمار.

• نتایج تأکید می کنند که قمار ممکن است به عنوان یک راهبرد فرار استفاده شود تا از مشکلات دوری شود یا کنترل هیجانات منفی به دست آید. به هر حال ، نگرانی و اضطراب که افراد با قمار سعی می کنند مدیریت کنند ، باید مورد توجه قرار گیرد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رویکرد تلفیقی شامل هم تغییر راهبرد مقابله و هم مداخلات روانشناختی برای کاهش نگرانی و اضطراب می تواند مؤثرتر از تغییر یک راهبرد مقابله به تنهایی باشد. مداخلات متمرکز بر مسئله و مهارت های تنظیم هیجان می توانند کمک کنند تا افراد بتوانند مناسب تر با عواطف و مشکلات خود کنار بیایند و احتیاج کمتری به قمار به عنوان ابزار فرار ببینند.

این مطالعه راهی به سوی درک بهتر تاثیر راهبردهای مقابله و تنظیم هیجان بر قمار هموار کرده است. مطالعات آینده می توانند این نتایج را بسط داده و مداخلات مؤثر را شناسایی کنند که می تواند به کاهش رفتارهای مرتبط با قمار کمک کند. این موضوع مهمی برای بهداشت عمومی و مبارزه با اعتیاد است.

 

Neophytou, Klavdia, Marios Theodorou, Tonia-Flery Artemi, Christiana Theodorou, and Georgia Panayiotou. "Gambling to escape: A systematic review of the relationship between avoidant emotion regulation/coping strategies and gambling severity." Journal of Contextual Behavioral Science (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی