مقررات قمار در جنوب صحرای آفریقا: یافته‌های حاصل از تحلیل سیاست تطبیقی

تحقیق حاضر تلاش می‌کند تا یافته‌های مربوط به مقررات قمار در جنوب صحرای آفریقا را تحلیل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که اکثر کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا قوانین و مقرراتی در مورد قمار دارند ، اما اجرا و اثربخشی این مقررات متنوع است.

برخی از یافته‌ها و نتایج اصلی این تحقیق شامل:

• تمام کشورهای مورد مطالعه سن قانونی برای ورود به کازینوها و شرکت در بازی‌های قمار را تعیین کرده‌اند. اما اجرای مؤثر این سن قانونی مشکلی بزرگ است.

• برخی کشورها محدودیت‌هایی را بر تبلیغات قمار و ترویج آن اعمال کرده‌اند اما اثربخشی این محدودیت‌ها محدود است.

• فقط چند کشور منابع مالی کافی برای پژوهش ، آموزش و درمان در ارتباط با اعتیاد به قمار اختصاص داده‌اند.

• مقررات در مورد پرداخت مالیات و درآمدهای حاصل از قمار ناهماهنگ و ناکارآمد است. بسیاری از کسب و کارهای قمار از پرداخت مالیات معاف هستند.

• مقابله با قمار غیرقانونی و سیاه بازار قمار چالشی بزرگ است که توسط هیچ یک از کشورهای مورد مطالعه به خوبی حل نشده است.

این نتایج نشان می‌دهد که کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیاز به یک رویکرد جامع‌تر ، منسجم‌تر و مؤثرتر در مدیریت قمار دارند. هماهنگی بیشتر بین سیاست‌گذاران ، تخصیص منابع کافی و اجرای مؤثر مقررات گام‌های مهمی در این راه خواهند بود.

 

Sichali, Junious Mabo, Christopher Bunn, Darragh McGee, Virve K. Marionneau, Joana Salifu Yendork, Franklin Glozah, Michael Udedi, and Gerda Reith. "Regulation of gambling in Sub-Saharan Africa: findings from a comparative policy analysis." Public Health 214 (2023): 140-145.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی