تبلیغات شرط بندی ورزشی و نیاز به مقررات بیشتر در ایالات متحده

مطالعه حاضر وضعیت تبلیغات شرط بندی ورزشی و نیاز به مقررات بیشتر در ایالات متحده را بررسی می کند. نتایج و بحث های کلی عبارتند از:

• تبلیغات شرط بندی ورزشی در ایالات متحده در حال افزایش است و منجر به نگرش مثبت تر و شرکت بیشتر در شرط بندی ورزشی می شود. این روند مشکلاتی از جمله سوءاستفاده مصرف کننده ،بدهی و مشکلات اجتماعی را ایجاد می کند.

• کنترل های محدودی بر تبلیغات شرط بندی ورزشی وجود دارد. برخی ایالت ها محدودیت هایی اعمال می کنند اما این محدودیت ها به طور کامل اجرا نمی شوند و صنعت شرط بندی ورزشی تبلیغات فراوانی ارائه می کند. نیاز به مقررات و اجرای مداومی وجود دارد.

• نظرسنجی های مختلف نشان می دهند که اکثریت شهروندان آمریکایی موافق محدود کردن تبلیغات شرط بندی ورزشی هستند. این نشان می دهد که وجود مقررات بیشتر مورد تأیید عموم است.

• تبلیغات شرط بندی ورزشی احتمال اعتیاد به شرط بندی را افزایش می دهد و منجر به مشکلاتی می شود که هزینه زیادی را تحمیل می کند. کاهش تبلیغات می تواند این مشکلات را کاهش دهد و منافع اقتصادی بیشتری را ایجاد کند.

در نتیجه ، نتایج این مطالعه نشان می دهند که تبلیغات شرط بندی ورزشی در ایالات متحده در حال افزایش است و نیاز به مقررات بیشتر وجود دارد. محدود کردن تبلیغات می تواند مشکلات ناشی از اعتیاد و بدهی را کاهش دهد و منافع اقتصادی ایجاد کند. اکثر شهروندان آمریکایی موافق محدود کردن تبلیغات هستند؛ بنابراین اعمال مقررات در پاسخ به نیاز عمومی خواهد بود. با این حال ، نیاز به مطالعات بیشتر و نظرسنجی های دقیقتر وجود دارد تا اثرات بالقوه محدود کردن تبلیغات به طور کامل ارزیابی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهند که موضوع محدودیت تبلیغات شرط بندی ورزشی مهم است و باید در سیاست گذاری و تصمیم گیری در نظر گرفته شود.

 

Griffin, Jim. "Sports Betting Advertising and the Need for Further Regulation in the United States." (2023).

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی