تأثیر یک استراحت اجباری بازی بر رفتار قمار بعدی در بین بازیکنان کازینو آنلاین بریتانیا: یک مطالعه در مقیاس بزرگ در دنیای واقعی

مطالعات نشان داده اند که استراحت های مکرر و منظم در طول بازی قمار می تواند تأثیر مثبتی بر رفتار قمار داشته باشد. در واقع، استراحت های مکرر می توانند باعث کاهش تحریک و افزایش قابلیت تمرکز و توجه شوند. همچنین، استراحت های منظم می توانند باعث کاهش خستگی جسمانی و روانی و افزایش توانایی تصمیم گیری شوند.

در مطالعه مقیاس بزرگی که در دنیای واقعی صورت می گیرد، تأثیر یک استراحت اجباری بر رفتار قمار بعدی در بین بازیکنان کازینو آنلاین بریتانیا بررسی شده است. در این مطالعه، بازیکنان به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه کنترل که هیچگونه استراحتی دریافت نکردند و گروه آزمایشی که پس از هر 30 دقیقه بازی، به مدت 5 دقیقه استراحت اجباری داشتند.

نتایج نشان داد که بازیکنانی که به صورت منظم استراحت داشتند، در مقایسه با گروه کنترل، کمتر به رفتار قماری مشتاق بودند و از میانگین سرمایه خود کمتر مصرف کردند. همچنین، بازیکنانی که استراحت داشتند، عملکرد بهتری در تصمیم گیری های مربوط به بازی قمار داشتند و به صورت کلی، در وضعیت روانی بهتری بودند.

بنابراین، مطالعه حاضر نشان داد که استراحت های منظم و مکرر در طول بازی قمار می تواند باعث کاهش رفتار قماری مشتاق و بهبود عملکرد شناختی و روانی بازیکنان شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود که کازینو ها و سایت های قمار آنلاین، برای کاهش رفتار قماری مشتاق در بازیکنان خود، استراحت های منظم و مکرر را به آنان توصیه کنند.

 

Auer, Michael, and Mark D. Griffiths. "The effect of a mandatory play break on subsequent gambling behavior among British online casino players: A large-scale real-world study." Journal of Gambling Studies 39, no. 1 (2023): 383-399.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی