تأثیر دلبستگی والدین و همسالان بر اعتیاد به بازی در میان نوجوانان خارج از مدرسه در کره جنوبی: نقش میانجی انگ اجتماعی

این مقاله به بررسی تأثیر دلبستگی به والدین و همسالان بر اعتیاد به بازی در میان نوجوانان خارج از مدرسه در کره جنوبی می پردازد و نقش میانجی انگ اجتماعی را بررسی می کند.

نکات اصلی عبارتند از:

•اعتیاد بازی در میان نوجوانان خارج از مدرسه مشکلی جدی است که تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد.

•تأثیر مثبت والدین و همسالان بر رشد و بهزیستی نوجوانان حیاتی است اما در عین حال می تواند به اعتیاد بازی منجر شود.

•مطالعه نشان می دهد که دلبستگی قوی تر به والدین و همسالان با اعتیاد بازی کمتر مرتبط است. دلبستگی ضعیف تر می تواند عامل خطر باشد.

•انگ اجتماعی مثبت از طریق والدین و همسالان می تواند اعتیاد بازی را کاهش دهد زیرا موجب احساس محبت و تأیید می شود. انگ منفی می تواند عامل خطر باشد.

•نتایج نشان می دهد که انگ اجتماعی از والدین و همسالان تأثیر میانجی بر رابطه بین دلبستگی و اعتیاد بازی دارد.

•آموزش والدین و نوجوانان درباره عوامل خطر اعتیاد بازی و تقویت دلبستگی امن و مثبت مهم است. انگ اجتماعی مثبت نیز باید ترویج شود.

نتیجه کلی، دلبستگی والدین و همسالان تأثیر مهمی بر اعتیاد بازی نوجوانان دارد. انگ اجتماعی از این روابط نقش میانجی ایفا می کند. آموزش و تقویت این روابط مثبت و ترویج انگ اجتماعی مثبت می تواند اعتیاد بازی را کاهش دهد. درمان ها باید بر این عوامل متمرکز شوند تا مؤثر باشند.

 

Kim, Soyoun, and JongSerl Chun. "The Impact of Parental and Peer Attachment on Gaming Addiction among Out-of-School Adolescents in South Korea: The Mediating Role of Social Stigma." International Journal of Environmental Research and Public Health 20, no. 1 (2023): 72.

تماس

جهت تماس با بخش پشتیبانی فروش شرکت طراحی سایت ای بت فا از طریق اسکایپ، ایمیل و تلگرام زیر اقدام بفرمایید.

ویدیو پنل مدیریت سایت شرط‌بندی